OSP źrebce

OSP ŹREBCE rok założenia 1926

Historia jednostki napisana została na podstawie wywiadu i dokumentów udostępnionych przez prezesa Czesława Mazurka, naczelnika Tomasza Bartnika, skarbnika Józefa Buśko, Archiwum Państwowego w Zamościu i Archiwum Urzędu Gminy w Sułowie oraz publikacji „Straże Pożarne na Zmojszczyźnie” płk. poż. Mieczysław Skiby.
Ochotnicza Straż Pożarna w Źrebcach powstała w 1926 roku z inicjatywy mieszkańców wsi. Założycielami OSP byli kierownik i nauczyciel miejscowej szkoły Kazimierz Smutek i proboszcza parafii Świętego Mikołaja w Szczebrzeszynie ks. Andrzej Wadowski, ponadto Marcin Bartnik, Piotr Mazurek, Michał Mazur. Pierwszym prezesem wybrano ks. Andrzeja Wadowskiego. Na naczelnika powołano Kazimierza Smutka. W roku 1928 OSP zbudowała własne pomieszczenie przeznaczone na remizę strażacką, która pełniła różne funkcje. Była miejscem zbiórek strażackich, zebrań, zabaw wiejskich, święceń pokarmów wielkanocnych. Odbywały się różne występy kulturalne w postaci przedstawień teatralnych w wykonaniu młodzieży zrzeszonej w OSP oraz występy artystyczne przyjezdnych wykonawców.
Z chwilą rozpoczęcia działalności strażackiej zakupiono ręczną sikawkę dwucylindrową, która czerpała wodę z beczkowozu. Transport sprzętu strażackiego do pożaru odbywał się specjalną furmanką parokonną.
W 1929 roku prezesem zostaje wybrany Marcin Bartnik, który pełni wraz z naczelnikiem Kazimierzem Smutkiem swoją funkcję do 1939 roku.
W 1933 roku spłonęła cała wieś.
W roku 1939 wybrano nowy zarząd. Prezesem został Józef Bartnik s. Jana, a naczelnikiem Józef Bartnik.
Po wojnie OSP zajmowane pomieszczenia w remizie strażackiej przeznaczyła dla potrzeb działania miejscowej szkoły podstawowej do prowadzenia zajęć lekcyjnych .
IMG_00278 marca 1947 roku Komisja w składzie: Jan Gąsior Gromada Sułowiec, Stanisław Kurasiewicz Gromada Sułowiec i Adam Bartnik gromada Tworyczów dokonała pierwszych oględzin sprzętu i zaplecza OSP po II wojnie światowej.
W raporcie napisano „straż nieczynna”, dlatego ze podczas okupacji niemieckiej wieś została wysiedlona. Wszystkie narzędzia strażackie są zaginione lub popsute .
W 1948 roku reaktywowano OSP i zrekonstruowano nowy zarząd. Prezesem został wybrany Marcin Bartnik, naczelnikiem Józef Hanaka
s.Wojciecha skarbnikiem Edward Chwiejczak, sekretarzem Jan Hanaka s. Marcina.
W 1954 roku OSP otrzymała motopompę PO-3 z Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zamościu. Zakup motopompy sfinansowany był przez PZU.
W roku tym na skarbnika wybrano Józefa Buśko, który pełni tę funkcje do chwili obecnej.
Rok 1956 przynosi zmiany w zarządzie. Sekretarzem zostaje wybrany Adolf Brodziak.
W roku 1960 dokonano kolejnych zmiany zarządu. Piotr Bartnik s. Jana zostaje wybrany sekretarzem .
W 1962 roku jednostka była bardzo dobrze zorganizowana, posiadała własną remizę, motopompę, średnią ilość węży tłocznych i była przygotowana do walki z pożarami. Straż brała udział w czynie społecznym w sadzeniu buraków cukrowych a dochód przeznaczyła na remont remizy strażackiej .
W 1963 roku jednostka liczyła 20 strażaków. W roku tym dokonano remontu remizo-świetlicy .
Jednostka została wpisana do rejestru 16 maja 1964 roku pod numerem 126 przez urząd spraw wewnętrznych prezydium wojewódzkiej rady narodowej w Lublinie.
Członkami byli: Marcin Bartnik – prezes, Józef Hanaka – I wiceprezes i naczelnik, Józef Bartnik – II wiceprezes, Józef Buśko – skarbnik, Piotr Bartnik – sekretarz, Jan Bielecki – gospodarz, Andrzej Bartnik, Michał Mazur, Józef Pietrykowski, Bronisław Hanaka, Feliks Bartnik, Jan Mazurek, Eugeniusz Mazurek, Andrzej Hanaka, Bronisław Buśko, Leonard Stańczyk, Jan Poździk, Seweryn Wyłupek, Eugeniusz Lipiec i Feliks Czop.
W styczniu 1968 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym postanowiono nie zmieniać zarządu .
W styczniu 1969 roku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Spraw Wewnętrznych w Zamościu zarejestrował i zalegalizował wszystkie zarządy z terenu działania powiatu oraz otrzymał wykaz członków poszczególnych jednostek. OSP w Źrebcach została wpisana do rejestru stowarzyszeń wyższej użyteczności z numerem 126. Rejestracji dokonała starszy oficer d/s organizacyjnych st. str. poż. Krystyna Koper .
6 lutego 1972 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym nie nastąpiła żadna zmiana w działającym zarządzie .
W 1974 roku wybudowano drugą remizę strażacką.
W 1976 roku z inicjatywy członków OSP rozbudowano remizę strażacką, dobudowując skrzydło. W dobudowanym skrzydle powstały oddzielne pomieszczenia na motopompę, sklep spożywczy i salę zebrań .
W roku 1978 typ jednostki „M” liczyła 20 członków posiadała motopompę M – 800, węże ssawne i tłoczne W-75 i W-2, środkiem transportu były furmanki konne.
Rok później jednostka skupiała 22 strażaków i należała do bardziej aktywnych jednostek na terenie gminy Sułów . W roku tym funkcję prezesa zaczyna pełnić do chwili obecnej Czesław Mazurek.
W roku 1982 OSP w Źrebcach z funduszy własnych zakupiła samochód marki „Nysa”, który służył jako środek transportu sprzętu gaśniczego i przewozu strażaków na miejsce pożaru. .
Rok 1984 przynosi zmiany w zarządzie. Naczelnikiem zostaje wybrany Henryk Czop .
W 1985 roku jednostka liczyła 27 strażaków. Wyposażona jest w motopompę M – 800 z wężami ssawnymi i tłocznymi, ubrania ochronne, hełmy, pasy bojowe dla jednej sekcji 9 osób.
Rok później jednostka liczyła 28 druhów .
Na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym w 1991 roku na prezesa wybrano Czesława Mazurka, I wiceprezesa i naczelnika Henryka Czopa, II wiceprezesa Zbigniewa Bartnika, III wiceprezesa Józefa Hanakę, skarbnika Józefa Buśko, sekretarza Piotra Bartnika i gospodarza Bronisława Hanakę.
W 1995 roku jednostka przyjęła 4 członków: Mirosława Poździka, Łukasza Głąba,
Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w styczniu 1996 roku na prezesa wybrano Czesława Mazurka, naczelnikiem i wiceprezesem był Henryk Czop, zastępcą naczelnika Dariusz Mazur, skarbnikiem Józef Buśko, sekretarzem Piotr Bartnik i gospodarzem Bronisław Hanaka.
Sąd Wojewódzki w Zamościu I Wydział Cywilny wpisał jednostkę do rejestru stowarzyszeń pod numerem ST/A/497 w dniu 11 kwietnia 1996 roku.
W roku tym było 31 członków.
Czesław Mazurek, Tomasz Bartnik, Dariusz Mazur, Józef Buśko, Ryszard Hanaka, Piotr Mazurek, Feliks Bartnik, Andrzej Bartnik, Bronisław Hanaka, Piotr Bartnik s. Jana, Józef Pietrykowski, Jan Poździk, Feliks Czop, Józef Hanaka, Zbigniew Bartnik, Marian Bryk, Mieczysław Kiecana, Lucjan Kapica, Ryszard Głąb, Marian Głąb, Tadeusz Romanowski, Robert Bryk, Rafał Bryk, Zbigniew Mazur, Henryk Murawiec, Bolesław Pietrykowski, Sławomir Sikora, Józef Bartnik, Ryszard Wawryk, Grzegorz Czop, Piotr Czop, Łukasz Futyna i Karol Mazur.
W 1996 roku sekretarzem zostaje wybrany Ryszard Głąb .
W 1998 roku umiera długoletni naczelnik Henryk Czop.
W styczniu 1999 roku na naczelnika powołano na wyborach uzupełniających Tomasza Bartnika.
W roku 1999 dobudowano drugie skrzydło przeznaczone na garaż wozu bojowego GLM marki „Star” 660, który został zakupiony.
Zakup wozu bojowego GBM sfinansowali: Wojewoda lubelski Tomasz Flis 20.000 zł a resztę jednostka otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 40.000 zł .
W 2000 roku przyjęto nowych członków. Byli to:
Piotr Bartnik s. Henryka, Leopold Mazur, Edmund Łuszczak, Emil Czop, Mirosław Poździk, Andrzej Braszko i Dariusz Bartnik .
W roku tym jednostka w czynie społecznym zaangażowała się do budowy drogi do Sułowa Kolonii. Na budowę tego odcinka ze środków własnych OSP przekazała 4.000 zł. Zakup cementu sfinansował mieszkaniec Źrebiec Zbigniew Bartnik s. Tadeusza (wartość 20.000 zł).
W 2001 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy zarząd.
Prezesem został wybrany Czesław Mazurek, wiceprezesem i naczelnikiem Tomasz Bartnik, zastępcą naczelnika Lucjan Kapica, sekretarzem Ryszard Głąb, skarbnikiem Józef Buśko, gospodarzem Zbigniew Mazur, członek zarządu to Ryszard Hanaka. Komisje rewizyjną tworzyli: przewodniczący Marian Bryk, członkowie Marian Głąb i Tadeusz Romanowski.
Jednostka liczyła 31 czynnych członków i 9 honorowych
Członkowie honorowi:
Józef Hanaka, Bronisław Hanaka, Feliks Czop, Józef Pietrykowski, Feliks Bartnik, Józef Buśko, Andrzej Hanaka, Czesław Mazurek i Jan Poździk.
03W roku tym nastąpiło przekazanie sztandaru przy okazji jubileuszu 75-lecia jednostki. Sztandar został sfinansowany z własnych środków finansowych.
W 2002 roku jednostka liczyła 32 członków.
Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 2006 roku skład zarządu nie uległ zmianom. Jedynie zmiany zaszły w komisji rewizyjnej. Przewodniczącym został Robert Bryk, a członkami: Marian Głąb i Tadeusz Romanowski.
Do grona członków przyjęto: Kamila Głąba .
Rok 2010 to pasmo walki z żywiołem podtopień. Jednostka angażowała się w pomoc w gminie Wilkowie. Podczas powodzi uczestniczą w akcji pomocy mieszkańcom zalanych terenów. Uczestniczą w usuwaniu skutków powodzi oraz ratowaniu pozostawionego mienia i inwentarza żywego w dniu 7 czerwca. Do akcji wyjechali: Tomasz Bartnik, Mirosław Poździk, Zbigniew Mazur, Paweł Kowalski, Piotr Bartnik, Marek Braszko i Robert Bryk.
W 2011 roku podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego zarząd nie zmienia się .
W roku tym jednostka zakupiła z własnych funduszy samochód GLM marki fiat „Ducato”.
Jednostka w 2013 roku liczyła 37 członków.
Czesław Mazurek, Józef Buśko, Sławomir Sikora, Tadeusz Romanbowski, Feliks Czop, Józef Pietrykowski, Mieczysław Kiecana, Lucjan Kapica, Kamil Głąb, Łukasz Głąb, Ryszard Hanaka, Paweł Bartnik, Ryszard Wawryk, Zbigniew Mazur, Tomasz Bartnik, Marian Kłus, Daniel Jachymek, Kamil Mazur, Mirosław Poździk, Edmund Ruszczak, Marian Głąb, Zbigniew Bartnik, Henryk Murawiec, Piotr Bartnik, Robert Bryk, Leopold Mazur, Damian Mazur, Ryszard Głąb, Rafał Bryk, Marian Bryk, Bolesław Pietrykowski, Dariusz Bartnik, Feliks Bartnik, Grzegorz Bartnik, Andrzej Braszko, Marek Braszko i Andrzej Bartnik

          Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w roku 2015 dokonały się istotne zmiany w składzie Zarządu.

Z funkcji Prezesa zrezygnował Czesław Mazurek motywując swoją decyzję  pogarszającym się stanem zdrowia.

Z funkcji Skarbnika zrezygnował również  Józef Buśko motywując to podeszłym wiekiem i swoim stanem zdrowia. Obaj weterani działalności straży źrebieckiej otrzymali podziękowania i kwiaty z rąk Wójta Gminy Sułów Leona Bulaka, Prezesa ZG ZOSP Tomasza Pańczyka, Honorowego Komendanta Gminnego Józefa Bulaka, aktualnego Komendanta Gminnego Zbigniewa Goleniaka, skarbnika Urzędu Gminy Czesławy Bubieło, Sekretarza ZG ZOSP Sułów Ireny Dudek oraz od środowiska  źrebieckich strażaków.

Walne  Zebranie sprawozdawczo wyborcze dokonało wyboru nowych władz na wakujące stanowiska.

I tak w nowym Zarządzie OSP Źrebce znaleźli się:

1.Prezes                               Zbigniew  Mazur

2. Wiceprezes-naczelnik   Tomasz Bartnik

3. Z-ca naczelnika               Lucjan Kapica

4. Sekretarz                          Ryszard Głąb

5. Skarbnik                           Henryk Murawiec

6. Gospodarz                       Ryszard Wawryk

7. Członek zarządu             Ryszard Hanaka

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący                  Robert  Bryk

Sekretarz                              Marian  Głąb

Członek                                Marian  Kłus

W dniu walnego zebrania liczba członków OSP  liczyła 35 w tym 9 jako honorowych. W okresie sprawozdawczym  zginął tragicznie dh Tadeusz Romanowski, oraz zmarł Bartnik Feliks.

Jednostka podejmuje starania o wstąpienie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 W dniu 31 maja 2015r w miejscowości Deszkowice I odbyły się  gminne zawody sportowo-pożarnicze  w których brała udział jednostka OSP Źrebce w składzie: Mazur Zbigniew, Mazur Damian, Mazur Kamil, Głąb Łukasz, Bartnik Maciej, Bartnik Mateusz, Bartnik Grzegorz, Pudelski Marek która zajmuje V miejsce w skali gminy.

Na walnym zebraniu sprawozdawczym odbytym w dniu 17.01.216r skład Zarządu nie zmienił się. Dyskutowano sprawy bieżące, nurtujące miejscową jednostkę.

W dniu 15.05.2016r. w miejscowości Nielisz odbyły się międzygminne zawody sportowo-pożarnicze gmin Nielisz i Sułów. W zawodach tych brała udział drużyna OSP Źrebce w składzie : Tomasz Bartnik, Mateusz Bartnik, Grzegorz Bartnik, Maciej Bartnik, Damian Mazur, Kamil Mazur, Łukasz Głąb, Pudelski Marek i  Ryszard Wawryk.

Drużyna zajęła III miejsce w skali gminy.

W dniu 21.05.2016r. odbył się XI Zjazd Zarządu Gminnego Związku  OSP RP w Sułowie na którym wybrano nowe władze Zarządu Gminnego. Nowym Prezesem został wybrany Naczelnik naszej OSP dh Tomasz Bartnik.