OSP ŹREBCE rok założenia 1926

    Historia jednostki napisana została na podstawie wywiadu i dokumentów udostępnionych przez prezesa Czesława Mazurka, naczelnika Tomasza Bartnika, skarbnika Józefa Buśko, Archiwum Państwowego w Zamościu i Archiwum Urzędu Gminy w Sułowie oraz publikacji „Straże Pożarne na Zmojszczyźnie” płk. poż. Mieczysława Skiby oraz informacji uzyskanych od Pani Ireny Dudek Sekretarz Zarządu Gminnego Związku OSP w Sułowie i w rozmowach z mieszkańcami i strażakami z miejscowej OSP.

Ochotnicza Straż Pożarna w Źrebcach powstała w 1926 roku z inicjatywy mieszkańców wsi. Założycielami OSP byli kierownik i nauczyciel miejscowej szkoły Kazimierz Smutek i proboszcz parafii Świętego Mikołaja w Szczebrzeszynie ks. Andrzej Wadowski, ponadto Marcin Bartnik, Piotr Mazurek, Michał Mazur. Pierwszym prezesem wybrano ks. Andrzeja Wadowskiego. Na naczelnika powołano Kazimierza Smutka.

Pierwszy Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

 1. Prezes          ks  Andrzej Wadowski
 2. Naczelnik          Kazimierz Smutek
 3. Wiceprezes       Andrzej Tłoczek
 4. Sekretarz          Wojciech  Nosek
 5. Skarbnik           Jan Płoszaj
 6. Gospodarz        Marcin Bartnik s. Tomasza

W roku 1928 OSP zbudowała własne pomieszczenie przeznaczone na remizę strażacką, która pełniła różne funkcje. Była miejscem zbiórek strażackich, zebrań, zabaw wiejskich, święceń pokarmów wielkanocnych. Odbywały się różne występy kulturalne w postaci przedstawień teatralnych w wykonaniu młodzieży zrzeszonej w OSP oraz występy artystyczne przyjezdnych wykonawców.

Z chwilą rozpoczęcia działalności strażackiej zakupiono ręczną sikawkę dwucylindrową, która czerpała wodę z beczkowozu. Transport sprzętu strażackiego do pożaru odbywał się specjalną furmanką parokonną.

przedwojenna-sikawka-pompa-strazacka-chelm-326613617[1]

W 1929 roku prezesem zostaje wybrany Marcin Bartnik, który pełni wraz z naczelnikiem Kazimierzem Smutkiem swoją funkcję do 1939 roku.

W 1933 roku spłonęła cała wieś, a powodem było suszenie lnu w piecu chlebowym po jego wypieku przez jedną z gospodyń źrebieckich  w następstwie czego zajął się jej dom i sąsiednie budynki a następnie cała wieś. W tym czasie wiał silny wiatr, który rozprzestrzenił pożar na inne budynki, co przy zwartej zabudowie i drewnianych budynkach krytych słomą sprzyjało powstawaniu pożaru.

W roku 1939 wybrano nowy zarząd. Prezesem został Józef Bartnik s. Jana, a naczelnikiem Józef Bartnik.

Po wojnie OSP zajmowane pomieszczenia w remizie strażackiej przeznaczyła dla potrzeb działania miejscowej szkoły podstawowej do prowadzenia zajęć lekcyjnych .

8 marca 1947 roku Komisja w składzie: Jan Gąsior Gromada Sułowiec, Stanisław Kurasiewicz Gromada Sułowiec i Adam Bartnik gromada Tworyczów dokonała pierwszych oględzin sprzętu i zaplecza OSP po II wojnie światowej.

W raporcie napisano „straż nieczynna”, dlatego ze podczas okupacji niemieckiej wieś została wysiedlona. Wszystkie narzędzia strażackie są zaginione lub popsute .

W 1948 roku reaktywowano OSP i zrekonstruowano nowy zarząd. Prezesem został wybrany Marcin Bartnik, naczelnikiem Józef Hanaka s.Wojciecha skarbnikiem Edward Chwiejczak, sekretarzem Jan Hanaka s. Marcina.

W 1954 roku OSP otrzymała motopompę PO-3 z Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zamościu. Zakup motopompy sfinansowany był przez PZU.

MF3-1119
MF3-1119

Pierwszym mechanikiem był Eugeniusz Lipiec.

W roku tym na skarbnika wybrano Józefa Buśko, który pełnił tę funkcję przez 61 kolejnych lat aż do 2015r.

Rok 1956 przynosi zmiany w zarządzie. Sekretarzem zostaje wybrany Adolf Brodziak.

W roku 1960 dokonano kolejnych zmiany zarządu. Piotr Bartnik s. Jana zostaje wybrany sekretarzem .

IMG_0027

W roku 1961 w poczet członków OSP zostaje przyjęty Czesław Mazurek.

W 1962 roku jednostka była bardzo dobrze zorganizowana, posiadałą własna remizę, motopompę, średnią ilość węży tłocznych i była przygotowana do walki z pożarami. Straż brała udział w czynie społecznym w sadzeniu buraków cukrowych a dochód przeznaczyła na remont remizy strażackiej .

2016_06_10_09_09_48

Takim oto sprzętem strażacy wybierają się na kolejne zawody sportowo pożarnicze w latach 60-dziesiątych.

W 1963 roku jednostka liczyła 20 strażaków. W roku tym dokonano remontu remizo-świetlicy .

Jednostka została wpisana do rejestru 16 maja 1964 roku pod numerem 126 przez urząd spraw wewnętrznych prezydium wojewódzkiej rady narodowej w Lublinie.

Członkami byli: Marcin Bartnik – prezes, Józef Hanaka – I wiceprezes i naczelnik, Józef Bartnik – II wiceprezes, Józef Buśko – skarbnik, Piotr Bartnik – sekretarz, Jan Bielecki – gospodarz, Andrzej Bartnik, Michał Mazur, Józef Pietrykowski, Bronisław Hanaka, Feliks Bartnik, Jan Mazurek, Eugeniusz Mazurek,Czesław Mazurek, Andrzej Hanaka, Bronisław Buśko,  Jan Poździk, Seweryn Wyłupek, Eugeniusz Lipiec i Feliks Czop.

W roku 1965 z inicjatywy ówczesnych władz straży oraz aktywu źrebieckiej młodzieży zrzeszonej w Związku Młodzieży Wiejskiej powstaje inicjatywa zbudowania pomnika dla uczczenia pamięci 20 więźniów Polaków rozstrzelanych w dniu 10.XII.1943r w tej miejscowości.

Poniżej budowniczowie pomnika prezentują się w trakcie jego budowy.

2rebce

1zrebce

4zrebce

Odsłonięcie pomnika nastąpiło w roku 1967 w obecności Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie Pawła Dąbka, I Sekretarza KW PZPR Władysława Kozdry, Przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej w Zamościu Władysława Kowala, I Sekretarza KP PZPR w Zamościu Józefa     Staromłyńskiego oraz wielu rzesz miejscowej społeczności z okolicznych wsi.

2016_06_10_09_06_43

W trakcie tej uroczystości, co dla miejscowej społeczności było nie lada wydarzeniem gościć władze wojewódzkie i powiatowe, Przewodniczący WRN dał słowo mieszkańcom Źrebiec, że dołoży wszelkich starań aby jak najszybciej zaświeciła się żarówka w tej jeszcze nie zelektryfikowanej wsi. Słowa dotrzymał i już w roku 1968 zabłysła pierwsza żarówka.

W roku 1965 z inicjatywy dh. Feliksa Pietrzniaka z miejscowej OSP oraz Henryka Mazurka s. Józefa powstało kółko teatralne do której należała miejscowa młodzież zrzeszona w ZMW jak i w miejscowej OSP. Dla miejscowej i okolicznej społeczności opracowano i wystawiono dwie sztuki, tj. ‘Grube Ryby’- Michała Bałuckiego i ‘Komornik Swatem’. Właśnie w ten sposób rozwijano kulturę i zarabiano niezbędne fundusze na zakup sprzętu i remont pomieszczeń OSP. Na zdjęciach poniżej aktorzy z tamtych lat.

03 02 01

W styczniu 1968 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym postanowiono nie zmieniać zarządu .

W styczniu 1969 roku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Spraw Wewnętrznych w Zamościu zarejestrował i zalegalizował wszystkie zarządy z terenu działania powiatu oraz otrzymał wykaz członków poszczególnych jednostek. OSP w Źrebcach została wpisana do rejestru stowarzyszeń wyższej użyteczności z numerem 126. Rejestracji dokonała starszy oficer d/s organizacyjnych st. str. poż. Krystyna Koper .

6 lutego 1972 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym nie nastąpiła żadna zmiana w działającym zarządzie .

W 1974 roku przedłużono istniejącą remizę strażacką, powiększając tym samym salę taneczną i zarazem udostępniając jedno pomieszczenie na sklep spożywczy.

dsc08118

 

W 1976 roku z inicjatywy członków OSP rozbudowano remizę strażacką. W dobudowanym skrzydle powstały oddzielne pomieszczenia na motopompę i pozostały sprzęt strażacki oraz salę zebrań strażaków.

DSC03125

W roku 1978 typ jednostki „M” liczyła 20 członków posiadała motopompę M – 800, węże ssawne i tłoczne W-75 i W-2, srodkiem transportu były furmanki konne.

Rok później jednostka skupiała 22 strażaków i należała do bardziej aktywnych jednostek na terenie gminy Sułów . W roku tym funkcję prezesa zaczyna pełnić do chwili obecnej Czesław Mazurek.

W roku 1982 OSP w Źrebcach z funduszy własnych zakupiła samochód marki „Nysa”, który służył jako środek transportu sprzętu gaśniczego i przewozu strażaków na miejsce pożaru. .

DSC07839

Rok 1984 przynosi zmiany w zarządzie. Naczelnikiem zostaje wybrany Henryk Czop .

icon3

 

W 1985 roku jednostka liczyła 27 strażaków. Wyposażona jest w motopompę M – 800 z wężami ssawnymi i tłocznymi, ubrania ochronne, hełmy, pasy bojowe dla jednej sekcji 9 osób.

Rok później jednostka liczyła 28 druhów .

Na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym w 1991 roku na prezesa wybrano Czesława Mazurka, I wiceprezesa i naczelnika Henryka Czopa, II wiceprezesa Zbigniewa Bartnika, III wiceprezesa Józefa Hanakę, skarbnika Józefa Buśko, sekretarza Piotra Bartnika i gospodarza Bronisława Hanakę.

W 1995 roku jednostka przyjęła 2 członków: Mirosława Poździka, Łukasza Głąba,

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w styczniu 1996 roku na prezesa wybrano Czesława Mazurka, naczelnikiem i wiceprezesem był Henryk Czop, zastępcą naczelnika Dariusz Mazur, skarbnikiem Józef Buśko, sekretarzem Piotr Bartnik i gospodarzem Bronisław Hanaka.

Sąd Wojewódzki w Zamościu I Wydział Cywilny wpisał jednostkę do rejestru stowarzyszeń pod numerem ST/A/497 w dniu 11 kwietnia 1996 roku.

W roku tym było 35 członków.

Czesław Mazurek, Tomasz Bartnik, Dariusz Mazur, Józef Buśko, Ryszard Hanaka, Piotr Mazurek, Feliks Bartnik, Andrzej Bartnik, Bronisław Hanaka, Piotr Bartnik s. Jana, Józef Pietrykowski, Jan Poździk, Feliks Czop, Józef Hanaka, Zbigniew Bartnik, Marian Bryk, Mieczysław Kiecana, Lucjan Kapica, Ryszard Głąb, Marian Głąb, Tadeusz Romanowski, Robert Bryk, Rafał Bryk, Zbigniew Mazur, Henryk Murawiec, Bolesław Pietrykowski, Sławomir Sikora, Józef Bartnik, Ryszard Wawryk, Henryk Czop, Grzegorz Czop, Piotr Czop, Łukasz Futyma, Karol Mazur, Tadeusz Bulak z Kol. Sułów. W 1996 roku sekretarzem zostaje wybrany Ryszard Głąb .

W roku 1996 jednostka obchodzi swoje 70-te urodziny. Poniżej fotki z tej uroczystości.

1

2

3

4

5

6

W 1998 roku umiera długoletni naczelnik Henryk Czop.

W styczniu 1999 roku na naczelnika powołano w wyborach uzupełniających Tomasza Bartnika.

W roku 1999 dobudowano drugie skrzydło przeznaczone na garaż wozu bojowego GLM marki „Star” 660, który został zakupiony przez miejscową straż.

icon[1]

 

 DSC07842

 

 

Zakup wozu bojowego GBM sfinansowali: Wojewoda lubelski Tomasz Flis 20.000 zł a resztę jednostka otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie 40.000 zł .

W 2000 roku przyjęto nowych członków. Byli to:

Piotr Bartnik s. Henryka, Leopold Mazur, Edmund Ruszczak, Emil Czop, Mirosław Poździk, Andrzej Braszko i Dariusz Bartnik .

W roku tym jednostka w czynie społecznym zaangażowała się do budowy drogi do Sułowa Kolonii. Na budowę tego odcinka ze środków własnych OSP przekazała 4.000 zł. Zakup cementu sfinansował mieszkaniec Źrebiec Zbigniew Bartnik s. Tadeusza (wartość 20.000 zł).

W 2001 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy zarząd.

Prezesem został wybrany Czesław Mazurek, wiceprezesem i naczelnikiem Tomasz Bartnik, zastępcą naczelnika Lucjan Kapica, sekretarzem Ryszard Głąb, skarbnikiem Józef Buśko, gospodarzem Zbigniew Mazur, członek zarządu  Ryszard Hanaka. Komisje rewizyjną tworzyli: przewodniczący Marian Bryk, członkowie Marian Głąb i Tadeusz Romanowski.

Jednostka liczyła 31 czynnych członków i 9 honorowych

Członkowie honorowi:

Józef Hanaka, Bronisław Hanaka, Feliks Czop, Józef Pietrykowski, Feliks Bartnik, Józef Buśko, Andrzej Hanaka, Czesław Mazurek i Jan Poździk.

W roku 2001 nastąpiło przekazanie sztandaru przy okazji jubileuszu 75-lecia jednostki. Sztandar został sfinansowany z własnych środków finansowych.

Bez tytułu

Na zdjęciu prezentacja sztandaru wraz ze strażakami podczas uroczystości związanych z jego wręczeniem.

W 2002 roku jednostka liczyła 32 członków.

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 2006 roku skład zarządu nie uległ zmianom. Jedynie zmiany zaszły w komisji rewizyjnej. Przewodniczącym został Robert Bryk, a członkami: Marian Głąb i Tadeusz Romanowski.

Do grona członków przyjęto: Kamila Głąba .

Rok 2010 to pasmo walki z żywiołem podtopień. Jednostka angażowała się w pomoc w gminie Wilkowo. Podczas powodzi uczestniczą w akcji pomocy mieszkańcom zalanych terenów. Uczestniczą w usuwaniu skutków powodzi oraz ratowaniu pozostawionego mienia i inwentarza żywego w dniu 7 czerwca. Do akcji wyjechali: Tomasz Bartnik, Mirosław Poździk, Zbigniew Mazur, Paweł Kowalski, Piotr Bartnik, Marek Braszko i Robert Bryk .

W 2011 roku podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego zarząd nie zmienia się .

W roku tym jednostka zakupiła z własnych funduszy samochód GLM marki fiat „Ducato” .

DSC07591

DSC03102

Jednostka w 2013 roku liczyła 38 członków.

Czesław Mazurek, Józef Buśko, Sławomir Sikora, Tadeusz Romanowski, Feliks Czop, Józef Pietrykowski, Mieczysław Kiecana, Lucjan Kapica, Kamil Głąb, Łukasz Głąb, Ryszard Hanaka, Paweł Bartnik, Ryszard Wawryk, Zbigniew Mazur, Tomasz Bartnik, Marian Kłus, Daniel Jachymek, Kamil Mazur, Mirosław Poździk, Edmund Ruszczak, Marian Głąb, Zbigniew Bartnik, Henryk Murawiec, Piotr Bartnik, Robert Bryk, Leopold Mazur, Damian Mazur, Ryszard Głąb, Rafał Bryk, Marian Bryk, Bolesław Pietrykowski, Dariusz Bartnik, Feliks Bartnik, Grzegorz Bartnik, Andrzej Braszko, Marek Braszko , Andrzej Bartnik, Tadeusz Bulak z Kol. Sułów.

W roku 2013 został zakupiony samochód strażacki m-ki Volvo jakże niezbędny przy wyjazdach do gaszenia pożarów lub innych zdarzeń losowych. Został on sfinansowany w kwocie 11.000 zł Urząd Gminy Sułów oraz 15000 zł fundusze własne OSP.

DSC00549

     Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w roku 2015 dokonały się istotne zmiany w składzie Zarządu.

Z funkcji Prezesa zrezygnował Czesław Mazurek motywując swoją decyzję  pogarszającym się stanem zdrowia.

Z funkcji Skarbnika zrezygnował również  Józef Buśko motywując to podeszłym wiekiem i swoim stanem zdrowia. Obaj weterani działalności straży źrebieckiej otrzymali podziękowania i kwiaty z rąk Wójta Gminy Sułów Leona Bulaka, Prezesa ZG ZOSP Tomasza Pańczyka, Honorowego Komendanta Gminnego Józefa Bulaka, aktualnego Komendanta Gminnego Zbigniewa Goleniaka, skarbnika Urzędu Gminy Czesławy Bubieło, Sekretarza ZG ZOSP Sułów Ireny Dudek oraz od środowiska  źrebieckich strażaków.

DSC00370

DSC00375

DSC00379

Walne  Zebranie sprawozdawczo wyborcze dokonało wyboru nowych władz na wakujące stanowiska.

I tak w nowym Zarządzie OSP Źrebce znaleźli się:

1.Prezes Zbigniew Mazur
2. Wiceprezes-naczelnik Tomasz Bartnik
3. Z-ca naczelnika Lucjan Kapica
4. Sekretarz Ryszard Głąb
5. Skarbnik Henryk Murawiec
6. Gospodarz Ryszard Wawryk
7. Członek zarządu Ryszard Hanaka

DSC07968

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący                  Robert  Bryk

Sekretarz                              Marian  Głąb

Członek                                Marian  Kłus

W dniu walnego zebrania liczba członków OSP  liczyła 35 w tym 9 jako honorowych. W okresie sprawozdawczym  zginął tragicznie dh Tadeusz Romanowski, oraz zmarł Bartnik Feliks s. Jana.

LISTA ZMARŁYCH STAŻAKÓW OSP ŹREBCE NA PRZESTRZENI SWOJEJ HISTORII   WG DAT ZGONÓW

 1. Ks. Wadowski Andrzej ur. 14.11.1870 zm. 31.12.1931 kanonik Kolegiaty zamojskiej, Dziekan i proboszcz parafii św. Mikołaja w Szczebrzeszynie inicjator, założyciel straży. Pierwszy Prezes .
 2. Smutek Kazimierz ur. 7.10.1899r w m. Bóbrka na Podolu, brak danych o jego śmierci, kierownik miejscowej szkoły i nauczyciel, inicjator założyciel straży. Pierwszy Naczelnik.
 3. Nosek Wojciech, żył lat 44 zm.26.02.1935r. Jeden z inicjatorów założenia straży. W jej pierwszym Zarządzie objął funkcję Sekretarza.
 4. Mazur Feliks s. Antoniego , źrebczanin rozstrzelany przez hitlerowców w Szczebrzeszynie dnia 6.04.1943r.
 5. Chwiejczak Edward, pełnił funkcję skarbnika jednostki w latach 1948-1954, zmarł tragicznie 27.10.1964r.
 6. Płoszaj Jan, ur.02.02.1890r. zm. 07.01.1970r. mieszkaniec Kol. Sułów, w pierwszym Zarządzie pełnił funkcję Skarbnika, był inicjatorem i założycielem jednostki OSP.
 7.  Bartnik Józef s. Jana, zm. 04.03.1978r.
 8. Pietrzniak Feliks, zmarł 26.10.1982r.
 9. Bartnik Stanisław s. Krzysztofa, zmarł w 1982r.
 10. Bielecki Jan, długoletni sołtys wsi Źrebce, pełnił funkcję gospodarza w OSP w latach 1962-1985, zmarł 4.12.1985r.
 11. Chwiejczak Jan, zmarł 15.07.1990r.
 12. Głąb Jan, właściciel najlepszego zaprzęgu we wsi, dowoził strażaków wraz ze sprzętem do zdarzeń losowych i pożarów, zmarł 21.06.1991r.
 13. Mazurek Eugeniusz s. Jana, zmarł 26.07.1991r.
 14. Hanaka Jan s. Marcina, pełnił funkcję Sekretarza jednostki w latach 1948-1956, zmarł 23.12.1991r.
 15. Buśko Bronisław s. Jana, zmarł 27.08.1992r.
 16. Wyłupek Seweryn, zmarł 10.12.1992r.
 17. Bartnik Józef s. Andrzeja, zmarł 25.04.1993r.
 18. Mazurek Jan s. Jana, zmarł 01.08.1994r.
 19. Bartnik Marcin s. Tomasza, inicjator i założyciel jednostki OSP, Prezes OSP Źrebce do wojny 1939r. zmarł 19.07.1995r.
 20. Bartnik Feliks s. Wojciecha, zmarł 10.10.1997r.
 21. Buśko Feliks s. Jana, zmarł 16.03.1998r.
 22. Mazur Michał s. Antoniego, inicjator i założyciel jednostki OSP, zmarł 17.07.1998r.
 23. Czop Henryk s. Józefa pełnił funkcję Naczelnika jednostki w latach 1984-1998 , zmarł 20.09.1998r.
 24. Bartnik Andrzej s. Andrzeja, zmarł 23.05.1999r.
 25. Bartnik Piotr s. Jana pełnił funkcję Sekretarza w jednostce w latach 1963-2000, zmarł 03.12.2000r.
 26. Wawryk Jan s. Jakuba z racji iż mieszkał najbliżej strażnicy w razie potrzeby służył swoim zaprzęgiem w dowożeniu sprzętu strażackiego do zdarzeń losowych, zmarł 9.08.2002r.
 27. Braszko Michał, właściciel dobrego zaprzęgu konnego dowoził strażaków wraz ze sprzętem do zdarzeń losowych i pożarów ,zmarł 23.07.2004r.
 28. Hanaka Józef, w czasie wojny członek Batalionów Chłopskich, pełnił funkcję Naczelnika jednostki w latach 1948- 1984, zmarł 04.02.2005r.
 29. Mazurek Piotr s. Wojciecha, inicjator i założyciel jednostki, zmarł 14.04.2005r.
 30. Poździk Jan, zmarł 21.09.2007r.
 31.  Bartnik Feliks s. Jana, źrebczanin rozpoczynał służbę w miejscowej OSP, po przejściu do pracy w PSP Biłgoraj był ostatnio jej Komendantem Powiatowym w stopniu pułkownika, zm.24.04.2008r.
 32. Bartnik Bolesław s. Jana, zmarł 12.02.2009r.
 33. Hanaka Bronisław s. Marcina, w latach wojny członek Armii Krajowej pełnił funkcję Gospodarza jednostki w latach 1991-2001, zmarł 05.08.2010r.
 34. Romanowski Tadeusz członek Komisji Rewizyjnej jednostki od 2006r. zmarł tragicznie 17.12.2013r
 35. Bartnik Feliks s. Jana, zmarł 29.01.2014r.

Jednostka podejmuje starania o wstąpienie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 W dniu 31 maja 2015r w miejscowości Deszkowice I odbyły się  gminne zawody sportowo-pożarnicze  w których brała udział jednostka OSP Źrebce w składzie: Mazur Zbigniew, Mazur Damian, Mazur Kamil, Głąb Łukasz, Bartnik Maciej, Bartnik Mateusz, Bartnik Grzegorz, Pudelski Marek która zajmuje V miejsce w skali gminy.

W dniu 30 sierpnia 2015 roku z inicjatywy źrebieckiej społeczności i przy udziale władz Gminy Sułów odbyły się gminne dożynki w naszej miejscowości. Bardzo dużą inicjatywą w zorganizowaniu tej doniosłej uroczystości wykazali się strażacy na czele z nowym Zarządem OSP. To właśnie z ich inicjatywy jak również rady sołeckiej i przy wydatnej pomocy druhów z miejscowej OSP przygotowano teren i całe zaplecze do tak doniosłej uroczystości. Było to już trzecie po wojnie święto plonów organizowane w naszej miejscowości i za każdym razem przez miejscową jednostkę OSP.

Oto zdjęcia z tej uroczystości:

dsc07010

087-kopia1

1471

Mieszkańcy Źrebiec oczekują na rozpoczęcie uroczystości.

dsc07015

Korowód dożynkowy prowadzą ; starościna Katarzyna Kościk ze Źrebiec i Karol Godzisz z Rozłop.

365

Chleby z należną czcią przyjmowane są przez wójta Leona Bulaka i przewodniczącego Rady Gminy Ryszarda Pietrykowskiego.

dsc07019

dsc07030

3891

dsc07037

Na walnym zebraniu sprawozdawczym odbytym w dniu 17.01.216r skład Zarządu nie zmienił się. Dyskutowano sprawy bieżące, nurtujące miejscową jednostkę.

W dniu 15.05.2016r. w miejscowości Nielisz odbyły się międzygminne zawody sportowo-pożarnicze gmin Nielisz i Sułów. W zawodach tych brała udział drużyna OSP Źrebce w składzie : Tomasz Bartnik, Mateusz Bartnik, Grzegorz Bartnik, Maciej Bartnik, Damian Mazur, Kamil Mazur, Łukasz Głąb, Pudelski Marek i  Ryszard Wawryk. W/w druhowie na zdjęciach poniżej w czasie trwania zawodów i Komendant prezentujący dyplom.

Drużyna zajęła III miejsce w skali gminy.

DSC07589

DSC07595

DSC07597

DSC07598

DSC07601

W dniu 21.05.2016r. odbył się XI Zjazd Zarządu Gminnego Związku  OSP RP w Sułowie na którym wybrano nowe władze Zarządu Gminnego. Nowym Prezesem został wybrany Naczelnik naszej OSP dh Tomasz Bartnik.

Udokumentowane osiągnięcia źrebieckich strażaków na przestrzeni wielu lat w zawodach sportowo-pożarniczych.

 1. Rok   1991   gminne zawody w miejscowości   Gorajec      zdobyto         III miejsce.
 2. Rok   1998       -/-                               -/-   Deszkowice I                         III miejsce.
 3. Rok   1999       -/-                                -/-    Gaj Gruszczański                   I miejsce.
 4. Rok   1999   zawody powiatowe       w      Zwierzyńcu                             VII miejsce.
 5. Rok   2000   zawody gminne                    Michalów                                    I miejsce.
 6. Rok   2001               -/-                              Wólka Złojecka                          I miejsce.
 7. Rok   2001     zawody powiatowe               Kol. Niewirków                       VI miejsce.
 8. Rok   2002     zawody gminne                    Deszkowice                              I miejsce.
 9. Rok   2003    zawody powiatowe               Szczebrzeszyn                              udział.
 10. Rok   2004     zawody gminne                        Kulików                            IV miejsce.
 11. Rok   2005               -/-                                    Nielisz                              II miejsce.
 12. Rok   2006          -/-                                       Deszkowice                              udział.
 13. Rok   2007           -/-                                     Średnie Duże                      IV miejsce.
 14. Rok   2008           -/-                                         Sułów                                I miejsce.
 15. Rok   2009    zawody powiatowe               Gaj Gruszczański                        udział.
 16. Rok   2010    zawody gminne                         Deszkowice I                    IV miejsce.
 17. Rok 2011             -/-                                         Zarudzie                          V miejsce.
 18. Rok 2012               -/-                                     Deszkowice I                   VII miejsce.
 19. Rok 2013             -/-                                  Gaj Gruszczański                VIII miejsce.
 20. Rok 2014             -/-                                         Nielisz                             V miejsce.
 21. Rok 2015             -/-                                       Deszkowice I                    V miejsce.
 22. Rok 2016             -/-                                         Nielisz                          III miejsce.

W dniu 17 lipca 2016 r. jednostka OSP w Źrebcach świętowała 90-lecie działalności.

DSC07852

Uroczystość rozpoczęto mszą świętą polową w intencji strażaków i ich rodzin odprawioną przez proboszcza parafii Deszkowice Pierwsze  ks. Bolesława Michalskiego. Oprawę muzyczną liturgii zapewniła Orkiestra Dęta ze Szczebrzeszyna na czele z kapelmistrzem Józefem Magrytą.

DSC07885

Podczas mszy św. został poświęcony obraz św. Floriana ufundowany dla Jubilatów przez K-nta ZOG ZOSP RP  w Sułowie Zbigniewa Goleniaka i sekr. ZOG ZOSP RP w Sułowie Irenę Dudek.

DSC_0795

DSC07897

Rys historyczny OSP przedstawił Dh Tomasz Bartnik, wiceprezes-naczelnik tej jednostki.

DSC07902

Przybyłych na jubileusz gości powitał Wójt Gminy Sułów Leon Bulak. Byli wśród nich: Zawiślak Sławomir – poseł na Sejm RP, Starownik Marian – Prezes ZOW ZOSP RP w Lublinie, Mielnicki Kazimierz – Prezes ZOP ZOSP RP w Zamościu, Szyszko Tadeusz – Dyr. Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP woj. lubelskiego, Eugeniusz Polakowski – przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego, st. kpt. Lipiec Marcin – dowódca JRG w Szczebrzeszynie, Braksator Zbigniew -Komendant Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie, Grażyna Chwiejczak – Sekretarz Gminy Radecznica, Jarosław Wachowicz – Komendant ZOG ZOSP RP w Radecznicy, władze samorządowe gm. Sułów, poczty sztandarowe i druhowie z terenu gm. Sułów oraz mieszkańcy.

DSC07939

Przemawia poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak

W trakcie uroczystości OSP Źrebce została odznaczona  Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. Dekoracji Sztandaru dokonał Starownik Marian Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie.

DSC07904

Jubileusz był też okazją do wręczenia zasłużonym strażakom medali  i odznaczeń pożarniczych.

Dla byłego  Prezesa OSP Źrebce Czesława Mazurka Zarząd Województwa Lubelskiego na wniosek Wójta Gminy Sułów Leona Bulaka przyznał Dyplom Uznania za szczególny wkład w rozwój Gminy. Wręczenia dyplomu dokonał przedstawiciel Marszałka Eugeniusz Polakowski.

DSC07930

Medal Srebrny Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali: Robert Bryk i Rafał Bryk. Medal Brązowy Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali: Piotr Bartnik s. Henryka, Kamil Głąb,  Henryk Bartnik s. Mieczysława.

DSC_0343

Ponadto 43 strażaków otrzymało  Odznaki za  wysługę lat w OSP Źrebce.

DSC07915

DSC07918

DSC_0421

DSC_0431

DSC_0434

Jubilatom i gościom wręczono medale wybite z okazji 90-lecia OSP.

DSC01517

DSC01516

Ponadto Jubilaci otrzymali podziękowania ze strony władz wojewódzkich, powiatowych oraz samorządowych m. inn. Wójta Gminy Radecznica wręczone przez Sekr. UG Grażynę Chwiejczak  i Wójta Gminy Sułów  Leona Bulaka.

Uroczystość zakończono smaczną grochówką, której mogli skosztować uczestnicy tego okrągłego jubileuszu. Ważne zadanie wykonały żony strażaków przygotowując i goszcząc zaproszonych gości na obiedzie. Dla umilenia atmosfery orkiestra dęta dała miły dla ucha koncert. Poniżej wspomniane Panie oderwane na moment od swoich zajęć.

DSC07969

Obchody 90-lecia straży zakończyła dyskoteka, która trwała do późnych godzin wieczornych.

 

DSC07973

 

W dniu 6 listopada 2016r. na cmentarzu parafialnym w Tworyczowie odsłonięto pomnik poświęcony zmarłym strażakom z terenu Gminy Sułów. Uroczystość odsłonięcia dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Kazimierz Mielnicki przy udziale płk. poż. Mieczysława Skiby z udziałem pocztów sztandarowych poszczególnych jednostek OSP, władz Gminy, jak i wielu wiernych. Obelisk ten jest próbą jakby w części spłaty długu wdzięczności wobec swoich kolegów, którzy odeszli i spoczywają na różnych cmentarzach. Jest też pamięcią o ludziach, którzy żyli przed nami i są dobrymi przykładami do naśladowania, a szczególnie dla młodych pokoleń aby byli wierni tradycji wypisanej na sztandarach „Bogu na chwałę ludziom na pożytek”. Naszą jednostkę reprezentowali druhowie; Zbigniew Mazur, Tomasz Bartnik, Lucjan Kapica, Henryk Murawiec, Ryszard Hanaka, Leopold Mazur, Łukasz Głąb i Robert Bryk.

Poniżej zdjęcia z tej uroczystości.

 

55-dsc017721

 

12-dsc017291

44-dsc017611

 

24-dsc017411

W związku ze zbliżającym się świętem zmarłych nie zapomniano również o tzw. „małym źrebieckim mauzoleum” tj. miejscem straceń 20-tu polskich obywateli Zamojszczyzny, którzy zostali rozstrzelani przez hitlerowców w 1943 roku.

dsc02497

W dniu 10 grudnia 1943r. w odwecie za działania partyzantów na Zamojszczyźnie, hitlerowcy przywieźli do Źrebiec 20 osób z zamojskiego więzienia, pochodzących z powiatów biłgorajskiego i zamojskiego. Tam przy kuźni i mieszkaniu Piotra Mazurka na oczach mieszkańców Źrebiec osoby te zostały rozstrzelane. Po wojnie miejscowa społeczność postanowiła postawić drewniany krzyż.         I w tym celu Jan Głąb ufundował dęba, którego Michał Mazur-miejscowy cieśla z pomocą wielu mieszkańców Źrebiec obciosał i wyheblował a napisy wyrzeźbił Leopold Mazur. Przy krzyżu, źrebieckie kobiety sadziły kwiaty. Przez wiele lat opiekowała się tym miejscem Helena Mazurek, żona byłego prezesa straży. Ostatnio pomagała jej w tych pracach Stanisława Mazur, matka dzisiejszego prezesa straży. Dwa lata temu z inicjatywy źrebieckich druhów postawiono wokół krzyża metalowe ogrodzenie, wzmocniono również krzyż. Nowy Zarząd Straży wystąpił do Archiwum Państwowego w Zamościu o udostępnienie nazwisk straconych w tym miejscu osób z zamiarem ufundowania stosownej tablicy i umieszczenie jej w miejscu straceń.

Zdjęcie poniżej przedstawia pomnik ku czci pomordowanych obywateli Zamojszczyzny  który stoi obok strażnicy OSP Źrebce.

05-dsc017221

Miejscem tym od wielu lat opiekuje się i dba o jego wystrój Czesława Bartnik-żona naszego druha Henryka s. Mieczysława. Natomiast znicze postawił i zapalił druh Ryszard Hanaka.